(21.07.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
ლინდა (22.07.2019)
am e.w. prezidents Cacmisa da mogzaurobis garda ainteresebs rame. utvino iyo da exla mTlad gafarCakda> maTxovaro qocebo, idResaswauleT ra "magari" araraoba gyavT!

ИНЦИТАТУС (22.07.2019)
Кабато САломе! тквен саертод гаинтересебт раиме? Гинесис цигнши шегитанен, рогорц квелазе магари могалате, гамкидвели, политикури черчети да а. ш. президентис мовалеобис шемсрулебели.