(13.03.2019)

რეკლამა

ჩაწერა სახელი
status quo (14.03.2019)
aseT gamoucdel bavSvs aCuqeben ,,saTamaSo" manqanas.mere an xes Semoexveva,an sxvas daRupavs da daiwyeben viSviSs.